Karabaş Mah. Müneccim Afif Sok. No:36 İzmit / KOCAELİ

Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

1.Derneğimizin Kuruluşu ve Tarihçesi;


Sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlıklı gıdaya ulaşım, her yurttaşın anayasal hakkı
olduğu; gerçeği Kocaeli Ekolojik Yaşam Deneğinin kuruluş felsefenin temelini
oluşturmaktadır. Bu amaca, hizmet etmek için Derneğimiz tüzüğünü hazırlayarak
22.06.2010 yılında faaliyete geçmiştir.


İlimiz konum olarak; sektörel yapı sanayi yoğunluklu, ulusal ve uluslararası ulaşımın
karasal ve deniz yolu geliş/gidiş yolu güzergâhında olması itibarıyla, çevresel
sorunların etkilerini en aza indirgemenin yolu ve yöntemlerini bulmak ve bu konuyu
kamuoyunun sahiplenmesi için faaliyetlerini sürdürmektedir.


Sağlıklı ve güvenilir gıda için Organik(Ekolojik) tarımın yaygınlaşması için gerek üretici
eğitimi gerekse tüketici eğitimi boyutunda 10 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkesel
boyutta akademisyenlerimizden ve devlet desteklerinden, uluslararası alanda AB
Projeleri içinde yer alarak hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz.


Ekosistemin, mevcut durumun iyileştirilmesi ile yaşam standartlarının yükseltilmesi
sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak öncelikli hedeflerimizdir. Tarihten gelen doğal
ürünlerimizi ve tohumlarımızı koruyarak ve organik tarımı teşvik ederek tarladan
sofraya güvenilir gıda üretimini sağlayarak ekolojik yaşam döngüsünün tesis ederek
sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam arzu etmekteyiz.


Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği; tüm canlıların yaşamı için gerekli olan hava, toprak,
su ve enerjinin korunması gibi çevreyi ilgilendiren konularda devamlılığın sağlanması
için, tüm dünya üzerinde yaşayan fertlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini
hedeflemektedir. Dünyanın geleceği korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir ortam
hazırlamak için ekolojik tarımın tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına ve bu konu ile ilgili
olan bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışmak, Ekolojik tarımın teknik ve ticari
alanlarında faaliyetlerde bulunan kişi, kurum, ve kuruluşlar arasındaki faaliyetleri
düzenlemek, çalışmaları teşvik etmek yolunda ilerlemekteyiz.


Üniversite ve araştırma kurumları ve benzeri kurumlarla gerekli her türlü işbirliğini ve
organizasyonu sağlamak; ekolojik ürünler için Pazar oluşturulmasını sağlamak ve
desteklemek, üretim, işleme ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm sorunların
çözümünde ilgili yerli, yabancı özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile ilişkide bulunmak
inceleme yapmak ve kamuoyunu aydınlatmak hedeflenmektedir.

2- Derneğimizin Kurumsal Kimliği


Derneğimiz, İç işleri Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Dernekler Genel Müdürlüğü’nün
22.06.2010 tarih 2632 Sayılı kararı ile 41.024.069 Kütük numarası ile kurulmuştur.
Misyonumuz: İnsanları ve ekosistemi tehdit eden her türlü çevre ve sağlık sorunlarına
karşı çözümler üretmek.


Vizyonumuz: Bugün ve gelecek için; sağlıklı çevre, sağlıklı gıdaya ulaşım.
Temel Değerlerimiz:

 • Çevreye duyarlı
 • Etik değerlere bağlı
 • Güvenilir
 • Yenilikçi
 • Katılımcı
 • Şeffaf
 • Karşılıklı saygıya dayalı
 • Gönüllülük esasına göre çalışan
 • Demokratik
 • Kişisel bilgilerin gizliliğine saygılı
 • Irk ve Cinsel ayrımcılık yapmayan
 1. Hizmet Alanları ve Hedef Kitle;
  Derneğimiz ekosistemi tehdit eden her türlü yanlış uygulamaya karşı durmak, tarım
  arazilerini, su kaynaklarını, havayı korumak ve kent sakinlerinin sağlıklı gıdaya
  ulaşımını sağlamak için;
 • Faaliyetlerin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi için araştırmalar yapmak
 • Kurs, seminer, konferans ve paneller düzenlemek
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayın
  temin ederek dokümantasyon merkezi oluşturmak
 • Çalışmaları duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine ve ilgili
  kişilere dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak
 • Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için gerekli her türlü teknik araç ve gereci,
  demirbaş ve sarf malzemelerini temin etmek
 • Gerekli izinler almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içi ve
  dışından bağış kabul etmek
 • Amaca yönelik ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek için iktisadi, ticari, sanayi
  işletmeleri kurmak ve işletmek
 • Üyelerin yararlanmaları amacıyla lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak,
  ve bunları denetlemek
 • Üyelerin beşeri ilişkilerinin geliştirilmesi için toplantılar, gezi, tiyatro, eğlenceli
  etkinlikler vb. gibi düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden faydalanmalarını
  sağlamak
 • Dernek faaliyetleri için gerekli olan taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak,
  kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek
 • Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir
  federasyona katılmak
 • Gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisler kurmak
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki derneklere üye olmak ve bu
  kuruluşlar ile proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak
 • Gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve
  Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve
  kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve
  hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
 • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak
 • Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunla yasaklanmayan alanlarda, diğer
  derneklerle ve vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı
  gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak için çalışmalar yürütür.
 • İzmit Organik Pazarın kurulması, yönetilmesi, denetlenmesi ve tüketicinin
  bilgilendirilmesi
 • Geleneksel Tohum-Takas etkinliği yapmak ve yerel tohumların geniş bir kitleye
  ulaştırılmasını sağlamak
 • Organik Pazar için üretici kazandırmak, bunun için çalışmalar yapmak ve yerel ve
  ulusal kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 • Çevre, sağlık ve sağlıklı gıda konularında halkı bilgilendirmek
  Hedef Kitle: Kocaeli’den başlayarak tüm Türkiye halkı.
 1. Yaptığımız Faaliyetler:
 • Kuruluşundan bu güne Kocaeli İlinin Ekosistemi, yaşam alanlarında karşılaşılan
  olumsuzluklar ile ilgili, halkın bilinçlendirilmesi gibi konularda gerek dernek içi,
  gerekse bölge halkında farkındalık oluşturulması amacıyla alan çalışması ve eğitim
  faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu alanlarda çalışmalarına devam etmektedir.
 • Her yıl düzenli olarak Dünya Çevre Günü nedeniyle kent, ulusal ve küresel ölçekte
  olası tehlikeler konusunda basın açıklamaları ve farkındalık programları
  yapmaktadır. Bu programlar derneğimizin saygınlığını ve derneğimize olan güveni
  arttırmaktadır.
 • Yine her yıl düzenli olarak; Dernek üyelerine yönelik olarak, Kocaeli İlinin farklı
  yörelerinde doğa ve orman içi yürüyüşü, piknik ve geziler düzenleyerek üye ve
  katılımcıların yaşam alanları ve ekosistemi tanımaları sağlanmaktadır.
 • Gerek yerel STK’lar, gerekse çevre iller ve ulusal düzeyde STK’lar ile işbirliği
  yapılarak birlikte davranış geliştirme, bilgi paylaşımı ve artırımını sağlanmaktadır.
  Organik Pazar konusunda 2014 yılında başlatılan, yerel medya üzerinden
  başlatılan kampanyalar, tüketici ve üretici eğitimleri, şehrimizin merkezi
  bölgelerinde yapılan imza kampanyalarını etkisiyle, 2016 yılında İzmit Organik
  pazarı kurularak halkın sağlıklı gıdaya erişim olanağı arttırılmış oldu. (Resim3.
  Organik Pazar Kurulması Talebine Yönelik İmza Kampanyamız ve Resim4. İzmit
  Organik Pazarımız)
 • Yine Kocaeli ilinin ekosistemini ilgilendiren konularda, deniz kirliliği, baraj yapımı,
  taş ocakları, katı atık, çöp yakma ve bertaraf tesisleri, liman genişletme çalışmaları,
  RES kaynaklı orman tahribatı, bunların ekosisteme etkileri gibi konularda;
  konusunda uzman üyelerimiz ile birlikte inceleme ve değerlendirmeler ve basın
  açıklamaları yaparak halkın bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. Yine bu konularda
  yer değişiklikleri ve bazı alanların sit alanı ilan ettirilerek ekosistemin zarar
  görmesinin bir nebze de olsa önüne geçilmiş oldu.
 • Fuar ve Festivallere katılarak Organik ürünlerin tanıtımı ve önemi hakkında
  çalışmalar yapılmış ve farkındalık oluşturulmaktadır.
 • Yerel yönetimler ile görüşülerek Organik Tarım Projeleri hazırlanmış ve yakın
  zamanda uygulamaya konulacaktır.
 • Farkındalık oluşturmak amacıyla; Okullar seviyesinde de çalışmalar yapılmış;
  çocuklarımıza ekosistem, sağlıklı gıda üretim ve önemini anlatan çalışmalar
  yapılmış olup bu konulara yönelim arttırılmıştır.
 • Yerel köy derneklerinin bir kısmını bir araya getirerek toplantılar yapıldı ve
  yapılmaya devam ediliyor. Amacımız kırsalda yaşayan halkı organik üretime teşvik
  ederek oluşturduğumuz, Kocaeli Sağlıklı Gıda Topluluğu’nun beklentilerinin de
  karşılanmasıdır. Bu konuda belli periyotlarda yerel organik ve sertifikasız temiz gıda
  üreticileri ziyaret edilerek varsa sorunları araştırılmış ve çözüm önerileri
  sunulmuştur.
 • 2 İlkokulda Solucan Gübresi Üretim Eğitimi
 • Gıda Toplulukları Oluşumu ve Sürdürülmesi ile ilgili İstanbul Kadıköy ve Silivri
  Toplantı iştirakçisi olarak toplantılarda yer alındı.
 • İzaydaş, Çöp Bertaraf Tesisi oluşturulma yeri değiştirilmesi ile ilgili Kocaeli
  Akademik Odalar Birliği ile ortak çalışmaların içinde bulunuldu.
 • Gölcük RES projesinin, iptal edilmesi için yöresel çalışmaların için de yer alındı.
 • Karamürsel RES projesinin iptal edilmesi için Derneğimiz dava açtı, dava süreci
  devam ediyor.
 • İzmit Belediyesine; İzmit Köylerinde İstihdamı teşvik, halkın sağlıklı gıdaya
  ulaşabilmesi için; “İzmit Köylerinde Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Proje ”
  önerimizi sunduk.
 • Sağlıklı Gıda Üretimi organizasyonu amaçlı, İzmit Köyleri, ARGE Platformu ile
  Dernek ofisimizde toplantı yapıldı.
 • 23.01.2021 tarihinde, online toplantı ortamında; İzmit ve Kandıra Köy Dernek
  Başkanları(18 Köy Derneği) ile Sağlıklı Gıda Üretim Modellerini neden ve nasıl
  geliştiririz toplantısını yaptık. Diyaloglar devam ediyor.
 • Tüpraş Limanı Kapasite artırımı ÇED Toplantısına katılım sağlandı, ÇED iptal
  edildi.
 • Kandıra Babaköy Taş Ocağı açılması planlanan yerin, Tarihsel Değeri ve Orman
  arazisi içinde olması vurgusu ile mücadele edildi. Bölge 1. Derece Sit alanı ilan
  edildi.
 • Sungurlu Barajı Projesinin uygulanmaması için toplantılara katılındı, Yöre halkına
  dava sürecinde ekonomik katkı sağlandı.
 • Yurttaşlık Derneğinin “Kamu Poltikalarında Yurttaşın Sözü” adlı projesinde iştirakçi
  olarak yer alarak Edirne İlimizde yapılan toplantıya katılım sağlandı.
 • Mart ortalarında başlayan Pandemi dönemimde; 4-16 yaş arasındaki(yaş grupları
  oluşturarak) çocuklarımıza yönelik “Evinizden Doğamızı Nasıl Görüyorsunuz”
  başlıklı resim yarışması düzenlendi. Ulusal boyuta yayılan etkinliğimizde
  Çanakkale, Antalya, Denizli, İstanbul ve Kocaeli İlimizden dereceye girenler oldu.
 • İnsanlarımızın sokağa ve doğaya çıkma yasağından, olumsuz etkilen sokakta ve
  doğada yaşayan hayvanlarımızın beslenebilmesi için; önce Dernek üyelerimizin
  ekonomik destekleri, sonra bir mama üretim firması sponsorluğu ile belirlediğimiz
  bölgelere mama dağıtımı yaptık. Bir miktar mamayı İzmit ve Kartepe Belediyesi
  Zabıta ekiplerine dağıtımları için ulaştırdık.
 • 2020 Mayıs-Haziran döneminde 41AVM’ de kurulan Organik Pazarımızda “Askıda
  Gıda” uygulamamızı gerçekleştirdik.
 • 24.01.2021 tarihinde “Sağlıklı Gıdaya Ulaşım Sistemleri” başlıklı Online Panelimizi
  konu uzmanı 3 Prf. Dr. Panelistimizin katılımıyla gerçekleştirmiş olduk.
  Dernek ofisimizde zeytinyağından sabun yapımı atölyesi gerçekleştirilmiştir.
  (Resim2. Zeytinyağından Sabun Yapımı Atölyesi)
 • Sapanca Gölü’ndeki su sorunundan ötürü yerel dernekleri bir araya getirerek
  soruna dikkat çekilmesini sağlamış olduk.
 • Lise düzeyindeki öğrencilere atalık ve yerel tohumların tanıtımı yapıldı ve önemi
  anlatıldı. (Resim5. Atalık ve Yerel Tohumları Tanıtımı)
 • Kaz Dağları’nda siyanür ile altın arama faaliyetlerinin doğaya vereceği tahribata
  dikkat çekmek için yapılan kitlesel eyleme katılım sağlandı.
 • 2019 yılında organik pazarımızda Tohum Takas Şenliği ve Organik Tarım Paneli
  gerçekleştirilmiştir.

  5- Uygulanan Projeler:
 • 2016 yılında “Bir Başka Yaşam Mümkün Projesi” Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
  finansmanlığı ile, KOÜ Derbent Turizm Otelcilik Yüksek Okulunun proje sahibi,
  Derneğimizin proje ortağı ve Kartepe Belediyesi’nin iştirakçiliğinde Kocaeli ili,
  Kartepe ilçesi, Ketenciler Köyü’nde gerçekleştirilmiştir.
  Proje amacı: Ketenciler Köyü üreticilerinin organik üretime geçmelerinin
  sağlanması ve böylelikle ekoturizme katılmalarının önünün açılmasıdır. Derneğimiz
  tarafından 38 kişiye 180 saatlik teorik ve pratik organik tarım eğitimleri verilmiştir ve
  teknik geziler yapılmıştır.

  Resim1. Bir Başka Yaşam Mümkün Projesi Teknik Gezisi
 • 2017 yılında “Saraylı – Örcün Tarih Koridoru’nda Doğal Yaşam Projesi” Doğu
  Marmara Kalkınma Ajansı finansmanlığı ile, Gölcük Turizm İl Müdürlüğü proje
  sahibi, Derneğimizin proje ortağı ve Gölcük Belediyesi’nin iştirakçiliğinde Kocaeli ili,
  Gölcük ilçesi, Saraylı ve Örcün Köyü’nde gerçekleştirilmiştir.

  Proje amacı: Saraylı ve Örcün Köyleri üreticilerinin organik üretime geçmelerinin
  sağlanması ve böylelikle ekoturizme katılmalarının önünün açılmasıdır. Derneğimiz
  tarafından 27 kişiye 120 saatlik teorik ve pratik organik tarım eğitimleri verilmiştir ve
  teknik geziler yapılmıştır.
 • 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin proje sahibi olduğu ‘Doğadan
  Doğala Projesi’nde 23 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisine verilen eğitimler ile tohumları
  toprakla buluşturmaları sağlanmıştır. Elde edilen ürünler 23 Nisan Uluslararası
  Çocuk Festivali – Bilge Manav standında sergilenmiştir.
Derneğimiz ve Faaliyetleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: